Monitoring ornitologiczny

Rozwój inwestycji liniowych, budowa elektrowni czy farm wiatrowych, lotnisk, sztuczne zbiorniki wodne – wszystko to niewątpliwie usprawnia nasze życie i daje nowe możliwości. Jednak z drugiej strony jest to ogromna ingerencja w środowisko naturalne. Zastanawialiście się kiedyś, jaki może to mieć wpływ na życie ptaków?

Czym jest monitoring ornitologiczny?

Ustawodawca zwraca uwagę na ornitologiczny aspekt inwestycji i dlatego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dotyczy to zarówno budowy nowych obiektów, jak i przekształceń terenu. Przed rozpoczęciem prac na danym obszarze należy zatem przeprowadzić między innymi monitoring ornitologiczny. Pomoże to określić, w jakim stopniu działalność człowieka zaburzy naturalne środowisko zwierząt.

Monitoring prowadzony jest pod kątem liczebności danych gatunków na obszarze planowanej inwestycji zarówno w okresie lęgowym, jak i w cyklu rocznym, trasy ich przelotów, zwyczajów, przywiązania do danego miejsca, zagrożenia wyginięciem.

Przed przystąpieniem do badania ornitolog dokonuje dokładnego zapoznania się z terenem, opracowuje plan działania, sporządza listę potrzebnego sprzętu. Staramy się tak przygotować, by zminimalizować naszą ingerencję w ornitofaunę.

Długość monitoringu ornitologicznego zależy od rodzaju inwestycji. Dla dużych przedsięwzięć typu budowa elektrowni powinien to być cały okres fenologiczny trwający ok. 12 miesięcy. Każde zlecenie kończymy przygotowaniem obszernego raportu, który pozwoli ocenić stopień ingerencji w naturalne środowisko życia ptaków oraz podjąć działania mające na celu zniwelowanie tego zagrożenia. Jest to także podstawa do podjęcia kroków mających na celu uzyskanie zgody na budowę od właściwych organów.

Kto zajmuje się monitoringiem?

Wszystkie badania przeprowadzane są przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Wśród nich znajdują się absolwenci m.in. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. To osoby, które doskonale znają biologię i zwyczaje ptaków, a do każdego zlecenia podchodzą z pasją i pełnym zaangażowaniem.


(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone