Inwentaryzacje przyrodnicze

Kiedy i w jakim celu przeprowadzania jest inwentaryzacja przyrodnicza?

Inwestycje, takie jak np. budowa dróg, obiektów przemysłowych, farm wiatrowych, czy farm fotowoltaicznych, wymagają uprzedniego wykonania inwentaryzacji przyrodniczej. Jej celem jest stwierdzenie, czy na obszarze planowanej inwestycji nie znajdują się siedliska chronionych i rzadkich roślin lub zwierząt. Konieczność wykonania inwentaryzacji przyrodniczej wynika zazwyczaj z decyzji odpowiedniego organu samorządowego.

Inwentaryzacja przyrodnicza polega na dokładnym skontrolowaniu terenu inwestycji przez przyrodnika (lub zespół specjalistów) w celu określenia składu gatunkowego roślin i zwierząt występujących na danym terenie. Inwentaryzacja jest ukierunkowana na potwierdzenie obecności lub braku gatunków szczególnie cennych – objętych ochroną, zagrożonych lub nielicznych w skali kraju. Pozwala ona zapobiec ewentualnemu, nieodwracalnemu zniszczeniu siedlisk rzadkich gatunków zwierząt i roślin.

(c)2021, All Rights Reserved