Inwentaryzacje przyrodnicze

Kiedy i w jakim celu przeprowadzania jest inwentaryzacja przyrodnicza?

Za każdym razem, gdy realizacja konkretnej inwestycji wiąże się ze zmianą zagospodarowania terenu, niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej. Konieczność taka zachodzi w przypadku takich przedsięwzięć jak np. budowa dróg, obiektów przemysłowych, farm wiatrowych czy farm fotowoltaicznych. Wszystkie te inwestycje wymagają uprzedniego wykonania inwentaryzacji. Jej celem jest stwierdzenie, czy na obszarze planowanej inwestycji nie znajdują się siedliska chronionych i rzadkich roślin lub zwierząt. Konieczność wykonania badania wynika zazwyczaj z decyzji odpowiedniego organu samorządowego.

Po co przeprowadzana jest inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza polega na dokładnym skontrolowaniu terenu inwestycji przez przyrodnika (lub zespół specjalistów) w celu określenia składu gatunkowego roślin i zwierząt występujących na danym terenie. Inwentaryzacja jest ukierunkowana na potwierdzenie obecności lub braku gatunków szczególnie cennych – objętych ochroną, zagrożonych lub nielicznych w skali kraju. Pozwala ona zapobiec ewentualnemu, nieodwracalnemu zniszczeniu siedlisk rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Jej celem jest więc stwierdzenie jakie gatunki roślin i zwierząt zamieszkują dane obszary, a w efekcie określenie wpływu jaki inwestycja będzie miała na różnorodność na danym obszarze. Dzięki temu można przewidzieć, czy inwestycja nie będzie niebezpieczna dla lokalnej różnorodności gatunkowej.

Inwentaryzacja przyrodnicza – kompleksowa usługa realizowana przez specjalistów

Warto wiedzieć, że ekspertyza przyrodnicza to często duże, wieloetapowe przedsięwzięcie. Jej wyniki zawierają bowiem wiele istotnych informacji dotyczących walorów konkretnego terenu. Raport zawiera spis lokalnych gatunków roślin i zwierząt. Całość musi być zatem realizowana przez specjalistę, który będzie w stanie odnaleźć i rozpoznać wszystkie istotne gatunki oraz określić ich status na danym terenie.

Chociaż nakład prac jest bardzo duży, warto upewnić się, że realizacja inwestycji będzie możliwa i pozwoli na prowadzenie prac w zgodzie z obowiązującym prawem, a okoliczna przyroda nie ucierpi z jej powodu.

W jaki sposób przeprowadzana jest inwentaryzacja?

Praca musi być realizowana przez specjalistę posiadającego właściwe wykształcenie oraz uprawnienia. Ekspertyza jest przeprowadzana w terenie, a czas jej przeprowadzania jest zależny od miejsca inwestycji – konieczne jest dostosowanie go do poszczególnych sposobu bytowania konkretnych gatunków roślin lub zwierząt.

Pierwszym etapem jest dokładne określenie badanego obszaru, przygotowanie map oraz innych, niezbędnych dokumentów. Następnie, podczas kontroli terenowych, których liczba zależy od indywidualnych cech danego terenu, inwentaryzowane są gatunki żyjącej tam fauny i flory oraz ich status na danym terenie. Chcąc mieć pewność, że wszystko przebiegnie dokładnie tak, jak należy, warto skorzystać z pomocy doświadczonej firmy, takiej jak nasza.

Inwentaryzacja przyrodnicza – cena

Konieczność przeprowadzenia tego typu działań wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami. Warto jednak skorzystać z pomocy profesjonalistów. Cena ekspertyzy jest bowiem niczym w porównaniu z kosztami jakie niosłyby za sobą ewentualne zniszczenia środowiska. Współpraca z doświadczoną firmą jest bowiem gwarantem, że wszystko przebiegnie zgodnie z prawem, a negatywny wpływ inwestycji na środowisko zostanie ograniczony do minimum. Na koszty badań będą wpływać czynniki takie jak zakres badań, obszar terenu, jego atrakcyjność dla fauny i flory, czy poziom złożoności badań.


(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone