Firma Tringa wykonuje inwentaryzacje przyrodnicze w Warszawie i okolicach oraz na terenie całego kraju na potrzeby różnorodnych inwestycji - od remontów domów, obiektów przemysłowych i komercyjnych przez ekspertyzy dla dróg, farm wiatrowych i fotowoltaicznych aż po zakrojone na szeroką skalę projekty dla gmin. Poznaj szczegółowe etapy naszych prac i zleć sporządzenie ekspertyzy zgodnej z obowiązującymi wymogami.

Inwentaryzacja przyrodnicza - co to jest?

Inwentaryzacja przyrodnicza to szereg prac w terenie oraz analiz dokumentacji pozwalających opisać wszystkie elementy przyrody ożywionej i nieożywionej znajdujące się na danym obszarze. Obejmuje ona prace wstępne, inwentaryzację flory, fauny i grzybów. Jej efektem jest sporządzenie szczegółowej ekspertyzy potrzebnej do uzyskania pozwoleń na realizację wielu inwestycji. Raport wykazuje stwierdzenie, czy na obszarze przeznaczonym pod zagospodarowanie nie znajdują się siedliska roślin lub zwierząt chronionych oraz rzadkich oraz czy inwestycja nie byłaby zagrożeniem dla lokalnej różnorodności gatunkowej.

Czy inwentaryzacja przyrodnicza jest obowiązkowa?

Obowiązek wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych dla wielu inwestycji definiuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16.12.2016 roku o ochronie gatunkowej zwierząt (Dz. U. 6.2183), Rozporządzenie Ministra środowiska z 9.10.2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin oraz ustawa o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283).

Inwentaryzacja przyrodnicza - kiedy jest wymagana?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami inwentaryzacje przyrodnicze potrzebne są do planu zagospodarowania terenu. Są wymagane przy realizacji wielu inwestycji na cele prywatne, przemysłowe czy społeczne.

Dokumentacja jest niezbędna m.in. do uzyskania pozwolenia na budowę:

 • elektrowni i farm wiatrowych,
 • farm fotowoltaicznych,
 • dróg (w tym autostrad i dróg ekspresowych),
 • mostów,
 • budynków,
 • obiektów przemysłowych,
 • linii energetycznych.

Inwentaryzację przyrodniczą należy wykonać również przy modernizacji terenów zieleni, modernizacji budynków, wyznaczaniu siedlisk przyrodniczych czy inwentaryzacji gminy.

Kto może przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą?

Obowiązujące przepisy prawne nie wskazują konkretnych osób uprawionych do przeprowadzania inwentaryzacji przyrodniczych. Ekspertyza ta dotyczy wielu różnych gatunków fauny i flory oraz elementów przyrody nieożywionej, dlatego jej sporządzenie najczęściej wymaga współpracy wielu ekspertów specjalizujących się w węższych dziedzinach nauk przyrodniczych.

Inwentaryzacje przyrodnicze wykonywane są m.in. przez:

 • ornitologów (eksperci od ptaków),
 • entomologów (eksperci od owadów),
 • teriologów (eksperci od ssaków),
 • herpetologów (eksperci od płazów i gadów),
 • ichtiologów (eksperci od ryb i minogów),
 • chiropterologów (eksperci od nietoperzy),
 • botaników (eksperci od roślin i siedlisk),
 • lichenologów (eksperci od porostów)

Poszczególni specjaliści często są potrzebni przy inwentaryzacjach przyrodniczych na potrzeby konkretnych inwestycji (np. ekspertyza ichtiologiczna jest niezbędna przy budowie akwenów wodnych, a herpetologiczna przy budowie dróg).

Po co przeprowadzana jest inwentaryzacja przyrodnicza?

Inwentaryzacja przyrodnicza ma na celu ocenę terenu przeznaczonego do zagospodarowania. Jest wykonywana przez przyrodnika lub zespół specjalistów z węższych dziedzin biologii pod kątem składu gatunkowego fauny, flory i elementów przyrody nieożywionej. Ekspertyza ma zapobiec nieodwracalnemu niszczeniu siedlisk roślin i zwierząt zagrożonych, objętych ochroną oraz nielicznych w skali kraju. Raport ma nie tylko wskazać występowanie konkretnych gatunków, ale określić także, czy planowana inwestycja będzie dla nich zagrożeniem.

Jak przeprowadza się inwentaryzacje przyrodnicze?

Inwentaryzacje przyrodnicze to szereg czynności, które łączą analizę dokumentacji, badania terenowe oraz przygotowanie finalnego raportu zgodnie z przyjętą metodą badawczą.

W firmie Tringa zleconą inwentaryzację dzielimy na etapy:

 • prace wstępne,
 • inwentaryzacja flory,
 • inwentaryzacja fauny,
 • waloryzacja przyrodnicza.

Prace wstępne

Etap ten rozpoczynamy od dokładnego wytyczenia granic terenu, który ma być badany oraz tzw. bufora (terenu dodatkowego wokół niego). Następnym krokiem jest zgromadzenie i analiza dokumentacji dla badanego terenu (mapy topograficzne, ortofotomapy). Zapoznajemy się również z publikacjami dotyczącymi danego obszaru oraz projektami, które były już na nim zrealizowane. Na podstawie zdobytych informacji przygotowujemy plan inwentaryzacji.

Analizujemy przyrodę na wytyczonym obszarze i występujące tutaj ekosystemy. Na mapy nanosimy wykryte stanowiska fauny i flory. Wszystkie zdobyte dane przenosimy do opracowania podzielonego na działy i kategorie. Dokument ten wykorzystywany jest do sporządzenia raportu końcowego.

Inwentaryzacja flory

Etap ten polega na dokładnym określeniu wszystkich gatunków roślin znajdujących się na badanym terenie. Wykonujemy dokumentację zdjęciową i przygotowujemy mapy florystyczne. Teren jest sprawdzany pod kątem gatunków chronionych, zagrożonych oraz rzadko występujących na terenie kraju.

Pod uwagę bierzemy wszystkie formacje roślinne:

 • zbiorowiska leśne (m.in. łęgi, buczyny, bory czy zarośla),
 • zbiorowiska nieleśne (np. łąki, roślinność torfowa i bagienna, pastwiska, rośliny wodne).

Inwentaryzacja fauny

Badania mające na celu wykrycie i opisanie wszystkich gatunków zwierząt zamieszkałych na terenie przeznaczonym pod inwestycję. W ekspertyzie uwzględniane są ssaki, ptaki, gady, płazy, ryby, bezkręgowce, dlatego często potrzebne są konsultacje specjalistów z różnych dziedzin biologii.

Inwentaryzacja grzybów

Na terenie inwestycji określana jest obecność grzybów wielkoowocnikowych, a także porostów, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i objętych ochroną.

Waloryzacja przyrodnicza

Waloryzacja przyrodnicza to etap porządkowania informacji o zdobytym obszarze. Poszczególne gatunki roślin i zwierząt oraz elementy przyrody nieożywionej grupujemy na tym etapie według ich wartości przyrodniczej. To właśnie ta część pracy pozwala przygotować szczegółowy raport wskazujący oddziaływanie planowanej inwestycji na ekosystemy znajdujące się na danym terenie.

Inwentaryzacja przyrodnicza - ile trwa?

Inwentaryzacja przyrodnicza polega na wnikliwej obserwacji terenowej, dlatego zaleca się dostosowanie czasu trwania badań do różnych cykli życiowych roślin oraz zwierząt. Najdokładniejsze wyniki można zyskać, gdy obserwacje będą prowadzone przez cały rok kalendarzowy. Ekspertyza może jednak obejmować część sezonu wegetacyjnego (od końca marca do początku sierpnia).

Ile kosztuje inwentaryzacja przyrodnicza?

Wyceny za inwentaryzacje przyrodnicze przygotowujemy indywidualnie. Pod uwagę bierzemy rodzaj inwestycji, wielkość terenu poddanego ekspertyzie i skalę działań, które trzeba będzie przeprowadzić. Wpływ na cenę ma również dostęp do bieżącej dokumentacji i wiarygodnych publikacji na temat badanego obszaru oraz czas trwania projektu (zwłaszcza dla dużych przedsięwzięć - np. budowy gazociągów, linii energetycznych czy dróg).

Inwentaryzacja przyrodnicza - Warszawa. Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Firma Tringa od 2009 roku wykonuje inwentaryzacje przyrodnicze w Warszawie i okolicach oraz na terenie całej Polski. Jej właściciel skończył biologię na SGGW w Warszawie, współpracował z Pracownią Badań Ornitologicznych Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, obronił rozprawę doktorską (warszawska populacja wróbla i mazurka) i prowadził wiele badań przyrodniczych. Solidne podstawy merytoryczne oraz bogate doświadczenie wykorzystuje podczas przygotowywania ekspertyz na potrzeby klientów.

Usługa obejmuje nie tylko wszystkie potrzebne prace w terenie oraz kompleksowe sporządzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej zgodnie z przyjętymi metodami badawczymi, ale także fachowe doradztwo. Klienci otrzymują wsparcie podczas kontaktów z organami samorządowymi odpowiedzialnymi za ocenę sporządzonej ekspertyzy. Mogą liczyć również na porady dotyczące ochrony środowiska.

Poznaj doświadczenie, dotychczasowe realizacje i szczegółowy zakres oferty firmy Tringa. Zleć inwentaryzację przyrodniczą w Warszawie ekspertom w swojej dziedzinie. Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu.


(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone