Opinia ornitologiczna – cena

Opinia ornitologiczna to dokument wykonywany na potrzeby różnorodnych działań i inwestycji. Może on być rozszerzony o inną grupę zwierząt – nietoperze (w takim przypadku będzie to opinia ornitologiczno-chiropterologiczna). Sporządzenie tego rodzaju dokumentacji najczęściej wymagane jest w przypadku remontów i wyburzeń budynków oraz wycinki drzew i krzewów. Opinia jest oparta na inwentaryzacji, podczas której ornitolog i/lub chiropterolog weryfikuje obecność gniazd i siedlisk ptaków oraz nietoperzy na terenie inwestycji – np. w elewacjach budynku lub na gałęziach drzew. W kolejnym etapie przedstawiane są zalecenia dotyczące prowadzenia prac w taki sposób, aby nie były one sprzeczne z obowiązującym prawem dotyczącym zwierząt objętych ochroną gatunkową. W przypadku, gdy dochodzi do utraty siedlisk, proponowana jest również kompensacja przyrodnicza – np. rozwieszenie odpowiedniej liczby skrzynek lęgowych w miejsce zabezpieczonych otworów w elewacji budynku.

Cena opinii ornitologicznej zależy w dużej mierze od skali planowanych działań i wielkości inwestycji. W przypadku dokumentacji dla budynków, na cenę wpływ ma jego wielkość, stan techniczny i lokalizacja. Koszty opinii na potrzeby wycinki drzew i krzewów zależą od ich ilości lub powierzchni, wieku drzew itp. Znaczenie ma również pora roku, ponieważ w różnych okresach roku stosowana jest inna metodyka badań ptaków i nietoperzy. Koszty wykonania opinii ornitologiczno-chiropterologicznej wyceniane są więc w każdym przypadku indywidualnie i zależą od wymienionych czynników.(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone