Przykłady wykonanych usług:

 • Monitoring ptaków w rejonie lotniska w Modlinie (2010-2023)
 • Monitoring ptaków na terenach wokół lotniska w Szymanach (2021-2022)
 • Inwentaryzacje przyrodnicze na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - budowy farm fotowoltaicznych -  w gminach Lubień Kujawski, Buczek, Solec Kujawski, Książ Wielkopolski (2022-2023)
 • Inwentaryzacje przyrodnicze na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko dwóch inwestycji polegających na realizacji zespołu zabudowy mieszkaniowej w gminie Joniec (2023)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby inwestycji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego w gminie Trzebieszów (2021)
 • Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych MPPL na obszarze Drawieńskiego Parku Narodowego w sezonie lęgowym 2023
 • Inwentaryzacja ptaków w ramach projektu "Określenie skuteczności efektów przyrodniczych Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w Polsce – przeprowadzenie monitoringu ornitofauny w roku 2020"
 • Wykonanie opracowań: "Analiza zarządzania bezpieczeństwem ruchu lotniczego w zakresie zagrożeń związanych z obecnością zwierząt na lotnisku im. Chopina w Warszawie w świetle dokumentów Unii Europejskiej oraz regulacji krajowych" oraz "Koncepcja oraz studium wykonalności przeprowadzenia badań na temat zagrożeń ze strony środowiska i ich wpływu na bezpieczeństwo operacji lotniczych, lotniskowych i opracowanie systemu zarządzania zagrożeniami ze strony środowiska [...] dla lotniska im. Chopina w Warszawie" (2019)
 • Wykonanie opracowania "Ekspertyza na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 – ptaki" na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (2019)
 • Inwentaryzacja błotniaka łąkowego w ramach programu „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I” (2018-2019)
 • Udział w przygotowaniu "Atlasu fizjograficznego miasta stołecznego Warszawy" (2018)
 • Wykonanie inwentaryzacji zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową na terenie Ogrodu Zoologicznego i Stadniny Koni w Braniewie (2018)
 • Monitoring awifauny międzywala Wisły na odcinku od 487 do 507 i od 520 do 538 km biegu Wisły (2009-2023)
 • Monitoring ornitologiczny na terenie lasów miejskich Warszawy wraz z opracowaniem ekspertyzy (2016)
 • Ekspertyza ornitologiczna „Awifauna terenu Zakładu Oczyszczalni Ścieków Czajka – stan oraz potencjalny wpływ płoszenia metodą sokolniczą na chronione gatunki ptaków” (2016)
 • Monitoring ornitofauny na obszarze Lasu Pilczyckiego i pól irygacyjnych we Wrocławiu, w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 (2015)
 • Monitoring ptaków na farmach wiatrowych w gm. Choceń, Chodecz, Boniewo, Rajgród (2008-2015)
 • Ekspertyza ornitologiczna „Wpływ ptaków na bezpieczeństwo powietrzne lotniska w Latkowie” (2014)
 • Inwentaryzacja kulika wielkiego w ramach projektu "Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce (2014)
 • Opinia ornitologiczna dotycząca projektu zieleni na obszarze parkingu i dróg dojazdowych na lotnisku w Modlinie. Opracowanie wykonane dla firmy GreenPi (2012)
Ponadto, firma Tringa wykonała ponad 300 opinii ornitologicznych i ornitologiczno-chiropterologicznych dla budynków przeznaczonych do remontu, rozbiórki itp., a także ok. 200 opinii ornitologicznych na potrzeby wycinki drzew. Wykonalismy kilkadziesiąt projektów i nadzorów związanych z instalacją skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy na terenach miejskich. Wykonaliśmy również szereg opinii dotyczących rozwiązywania problemów stwarzanych przez ptaki (m.in. w zakresie stosowania zabezpieczeń przed ptakami, płoszenia itp.), a także prowadziliśmy nadzory podczas płoszenia ptaków i niszczenia gniazd.

(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone