Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby inwestycji

Przeprowadza się ją w celu weryfikacji, czy na terenie przedsięwzięcia nie znajdują się siedliska zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową. Inwentaryzacja przyrodnicza realizowana na potrzeby takich inwestycji, jak budowa wielkopowierzchniowych farmy fotowoltaicznych, zakładów przemysłowych, linii energetycznych czy dróg, jest usługą kompleksową – zwykle wymaga zaangażowania zespołu specjalistów i w wielu przypadkach trwa przez cały rok. Jest to podyktowane koniecznością szczegółowego zbadania wykorzystania danego terenu przez poszczególne gatunki fauny i flory na różnych etapach związanych z ich cyklem życiowym (np. okresu, rozrodu, migracji i zimowania - w przypadku zwierząt). W tym artykule odpowiadamy na pytania, ile kosztuje wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej i jakie działania wchodzą w jej zakres.

Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby inwestycji budowlanych – zakres działań

Aby przygotować omawianą w tym artykule ekspertyzę, niezbędne jest m.in. zapoznanie się z dostępnymi mapami topograficznymi oraz podzielenie terenu poddawanego badaniu na obszary, na których mamy do czynienia z określonymi kategoriami ekosystemów. Na późniejszym etapie inwentaryzacji przyrodniczej specjaliści dokumentują podczas kontroli terenowych zarówno zbiorowiska roślinne, jak i siedliska ssaków, ptaków, gadów, płazów oraz bezkręgowców, na które oddziaływać może planowana inwestycja. W raporcie końcowym eksperci poświęcają szczególną uwagę gatunkom chronionym i zagrożonym, występującym na badanym obszarze.

Ile kosztuje wykonanie kompleksowej ekspertyzy?

Cena przeprowadzenia profesjonalnej inwentaryzacji przyrodniczej ustalana jest każdorazowo indywidualnie i zależy od wielu czynników, w tym m.in. powierzchni terenu przeznaczonego pod inwestycję, stopnia złożoności badań czy czasu potrzebnego na przygotowanie kompletnego dokumentu. Warto jednak pamiętać, że koszty te stanowią jedynie niewielki ułamek ewentualnych kar, które mogą zostać nałożone na inwestora nieprzestrzegającego przepisów dot. ochrony środowiska naturalnego. Więcej szczegółów na temat przebiegu i ceny inwentaryzacji przyrodniczej można uzyskać kontaktując się z ekspertami z firmy Tringa. Zadzwoń lub napisz wiadomość na nasz adres mailowy, zapewnimy Ci kompetentne wsparcie w spełnieniu wszystkich wymogów wskazanych w decyzji środowiskowej.


(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone