Jak przygotować się do ekspertyzy ornitologicznej?

Przygotowanie się do ekspertyz ornitologicznych oraz monitoringu ornitologicznego wymaga uwzględnienia kilku kluczowych aspektów. Poniżej znajdziesz praktyczne wskazówki dla inwestorów zainteresowanych tymi działaniami.

Określenie charakteru inwestycji

W pierwszym etapie należy określić zakres i rodzaj inwestycji, ponieważ będzie to podstawą do wyznaczenia działań związanych z wykonaniem ekspertyzy ornitologicznej lub prowadzeniem monitoringu ornitologicznego. Zakres tych działań będzie inny np. w przypadku planowanego remontu lub wyburzenia budynku, inny zaś jeśli planowana jest nowa inwestycja, która zajmie nieużytkowane dotąd tereny.

Zapoznanie się z zapisami prawnymi

Kluczowym działaniem jest poznanie wytycznych związanych z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody, w szczególności ptaków objętych ochroną gatunkową. Przepisy te zawarte są m.in. w ustawie o ochronie przyrody i rozporządzeniu w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Obejmują one liczne zakazy wobec zwierząt objętych ochroną, które należy uwzględnić w czasie realizacji danej inwestycji. Należy również przestudiować stosowne decyzje administracyjne dotyczące przedsięwzięcia, ponieważ znajdują się w nich często szczegółowe wskazania dotyczące inwentaryzacji i monitoringu ptaków.

Przeprowadzenie Inwentaryzacji Ptaków

Kolejnym etapem jest zorganizowanie inwentaryzacji ptaków przed planowanym projektem inwestycyjnym. Pozwoli ona na zidentyfikowanie gatunki ptaków występujących na terenie inwestycji i określenie ich liczebności. W zależności od charakteru przedsięwzięcia, inwentaryzacja może być jednorazowa lub składać się z kilku kontroli w ciągu roku. Musi ona zastać wykonana przez profesjonalistę-ornitologa, który oprócz identyfikacji ptaków powinien określić ich związek z danym terenem (ptaki lęgowe, przelotne, zalatujące z sąsiadujących terenów itp.).

Monitoring ornitologiczny

W odróżnieniu od inwentaryzacji ptaków, monitoring prowadzony jest zazwyczaj po zakończeniu realizacji inwestycji i zwany jest wtedy monitoringiem porealizacyjnym. Jego celem jest określenie wpływu przedsięwzięcia na ptaki i w efekcie stanowić może podstawę do wdrożenia działań minimalizujących ten wpływ. Podobnie jak inwentaryzacja ptaków, monitoring powinien być prowadzony przez wyspecjalizowane firmy lub osoby. Podsumowując, inwentaryzacja i monitoring ptaków są działaniami często wieloetapowymi. Muszą one być wykonywane przez specjalistów o dużej wiedzy i bogatym doświadczeniu. Takie warunki spełnia nasza firma. Realizujemy wszystkie wyżej wymienione etapy związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony gatunkowej ptaków. Przestrzeganie tych przepisów pomoże zminimalizować negatywne wpływy inwestycji na ptaki i ich środowisko, jednocześnie umożliwiając rozwój projektu w sposób zrównoważony.

(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone