Kiedy wymagany jest nadzór ornitologiczny?

Jego przeprowadzenie zabezpiecza inwestora przed dotkliwymi karami finansowymi i innymi konsekwencjami, łącznie z cofnięciem pozwolenia budowlanego lub wstrzymaniem robót na wiele tygodni. Nadzór ornitologiczny wymagany jest jednak jedynie w ściśle określonych sytuacjach. Te, które zdarzają się najczęściej, wskażemy w niniejszym artykule. Powiemy również, jakie korzyści niesie ze sobą profesjonalnie wykonany monitoring przyrodniczy.

Nadzór ornitologiczny – w jakich sytuacjach jego przeprowadzenie jest obligatoryjne?


Wymóg zaangażowania ornitologa nakładają na inwestora zapisy decyzji wydawanych dla konkretnej inwestycji przez tę Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, która jest właściwa miejscowo dla terenu przedsięwzięcia. W wielu przypadkach decyzja środowiskowa zobowiązuje wykonawcę robót budowlanych do bieżących konsultacji z dyrekcją regionalną w celu ustalenia szczegółowych warunków, zgodnie z którymi prowadzone będą prace.

W decyzjach wydawanych przez RDOŚ często pojawia się zapis o zakazie prowadzenia wycinek drzew w trakcie trwania okresu lęgowego ptaków. Nie dotyczy to jednak inwestycji objętych nadzorem ornitologicznym, o ile specjalista wykluczy obecność lęgów.

Należy także podkreślić, że zaangażowanie ornitologa wymagane jest nie tylko przy inwestycjach liniowych. Obowiązek powołania nadzoru ornitologicznego dotyczy też oczywiście wszystkich przedsięwzięć realizowanych na obszarach cennych przyrodniczo lub chronionych. Czasami jest także wskazany w przypadku:

  • termomodernizacji budynków,
  • wycinki drzew np. na terenach zieleni miejskiej,
  • przygotowywania wykopów,
  • czy remontów urządzeń wodnych.

Monitoring przyrodniczy – najważniejsze korzyści

Oprócz oczywistych zalet w postaci ochrony środowiska naturalnego i jego bioróżnorodności, fachowy nadzór ornitologiczny wiąże się także z korzyściami dla samego inwestora. Usługa w niektórych sytuacjach pozwala bowiem uniknąć opóźnień w harmonogramie prac spowodowanych np. koniecznością przestrzegania okresu lęgowego ptaków, a także uniknąć ewentualnych kar związanych z łamaniem przepisów dotyczących chronionych gatunków zwierząt.


(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone