Z jakich przepisów wynika obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej?

Postępująca degradacja środowiska naturalnego i zanikanie coraz to kolejnych gatunków fauny i flory na wielu obszarach to problemy, które nie uszły uwagi ustawodawcy. Jednym z rozwiązań mających na celu ograniczenie ryzyka nieodwracalnego zniszczenia siedlisk na terenach planowanych inwestycji jest wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej. Przykładowo, przed rozpoczęciem prac remontowych bądź termomodernizacyjnych bardzo często wykonuje się ją w formie opinii ornitologicznej oraz chiropterologicznej.

W dzisiejszym artykule podajemy, jaka jest właściwa podstawa prawna dla inwentaryzacji przyrodniczej. Powiemy też, na podstawie których przepisów organ nadzorczy może nakazać wstrzymanie robót budowlanych.

Inwentaryzacja przyrodnicza – jaka jest jej podstawa prawna?

Głównym aktem, na który trzeba zwrócić uwagę przed przystąpieniem do realizacji inwestycji jest art. 75 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska, która weszła w życie 27 kwietnia 2001 r. Jasno określa ona, że „inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac”.

Okoliczności, w których niezbędna jest wykonana przez specjalistę inwentaryzacja przyrodnicza, podane są natomiast w rozporządzeniach Ministra Środowiska. Przepisy prawne dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt znajdziemy w rozporządzeniu Dz.U. 2016.2183 z dnia 16 grudnia 2016 r. O ochronie gatunkowej roślin traktuje natomiast rozporządzenie Dz.U. 2014 poz. 1409 z 14 października 2014 r. W obu tych aktach znajdziemy zapis określający obowiązek „inwentaryzowania, oceny stanu zachowania, monitorowania stanowisk, siedlisk i ostoi” gatunków objętych ochroną ścisłą bądź częściową.

Zaledwie kilka lat temu weszła w życie kolejna ustawa stanowiąca podstawę prawną dla przeprowadzania inwentaryzacji przyrodniczej - Dz.U. 2020 poz. 283. Wskazuje ona, że wyniki inwentaryzacji przyrodniczej są istotnym elementem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Warto też zauważyć, że wg art. 50. Prawa budowlanego organ nadzoru zobowiązany jest do wstrzymania robót, jeżeli inwestycja może zagrażać środowisku naturalnemu.


(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone