Jakie inwestycje wymagają ekspertyzy przyrodniczej?

Przed rozpoczęciem prac budowlanych w ramach inwestycji na danym obszarze należy sprawdzić, czy teren może zostać zagospodarowany w planowany sposób i czy nie ma przeciwwskazań ze strony przepisów dotyczących ochrony przyrody. W takim przypadku najlepiej skorzystać z naszej oferty, której elementem jest ekspertyza przyrodnicza. Cena za przeprowadzenie takiej kontroli jest stosunkowo niska, a jej wykonanie pozwala uniknąć m.in. dotkliwych kar finansowych lub zablokowania inwestycji przez urząd. Dotyczy to m.in. stawiania popularnych farm fotowoltaicznych. Jeśli są Państwo zainteresowani informacjami na ten temat, zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem!

Na czym polega ekspertyza przyrodnicza?

W ramach inwentaryzacji eksperci świadczący usługi z zakresu ekspertyz przyrodniczych wskazują, jaka roślinność i fauna występują na terenie inwestycji. Jej ewentualny wpływ na środowisko również zostaje poddany dokładnemu badaniu. Niezbędne jest ocenienie, czy budowa np. farmy PV będzie oddziaływać na siedliska cennych gatunków roślin i zwierząt. Klient otrzymuje porady, w jaki sposób powinien postępować, by zminimalizować lub całkowicie wyeliminować przyczynianie się do zniszczenia cennych siedlisk. Wykonujemy takie badania, stawiając jako priorytet terminowość i profesjonalizm.

Kiedy niezbędne jest wykonanie ekspertyzy przyrodniczej?

Podstawowym typem inwestycji, przy której potrzebna jest ekspertyza przyrodnicza, są prace remontowe i wyburzenia budynków. Również obszar planowanej farmy fotowoltaicznej powinien zostać sprawdzony pod kątem ewentualnego wpływu na środowisko – florę i faunę. Wspomniane usługi świadczone są także przy budowie i remontach dróg oraz rozmaitych innych inwestycjach, w tym przygotowywaniu terenów zielonych takich jak parki oraz skwery. Przeprowadzana przez nas ekspertyza przyrodnicza jest też najczęściej wymagana przy większości inwestycji związanych z wycinką drzew i krzewów, czy rewitalizacją terenu. Jeśli planujecie Państwo wykonanie takich działań, w tym budowę farmy PV, zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konieczności oceny przedsięwzięcia pod kątem szkodliwości dla lokalnych siedlisk. Zajmiemy się analizą i wykonamy profesjonalny dokument – ekspertyzę przyrodniczą.


(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone